Warunki gwarancji

Serwis
 1.  Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
  z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

   
 2. Okres gwarancji obowiązuje przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu. Dowód zakupu jest wymagany jako podstawa roszczeń gwarancyjnych.
   
 3. Lista producentów objętych 2 letnią gwarancją znajduje się na stronie: Marki.
   
 4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady towaru.
   
 5. Gwarancja jest wyłączona, jeśli Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru towaru.
   
 6. Reklamowane towary mogą być dostarczane osobiście lub przesyłane przez Nabywcę na jego ryzyko i koszt.
   
 7. Przesłanie wadliwego towaru do Alstor musi być wcześniej uzgodnione z Działem Serwisu Alstor.
   
 8. Dział Serwisu Alstor potwierdzi akceptację zgłoszenia przez nadanie mu specjalnego numeru (Nr RMA).
   
 9. Alstor zobowiązuje się do realizacji procesu reklamacji w przeciągu 14 dni ( roboczych ) od przyjęcia wadliwego towaru. Wyjątkowo termin ten może być wydłużony, jeśli zachowanie go jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Alstor.
   
 10. Reklamacja może być zrealizowana w jeden z następujących sposobów:
  • usunięcie wady
  • wymianę towaru na wolny od wad identyczny towar
  • wymianę towaru na inny o niegorszych parametrach w przypadku zakończenia produkcji reklamowanego produktu
  • odstąpienie od transakcji i zwrot kwoty zapłaconej za towar.
    
 11. Po zrealizowaniu reklamacji towar może być wydany w siedzibie Alstor lub odesłany na jego koszt.
   
 12. Nabywca ma prawo wyboru sposobu odbioru towaru.
   
 13. Towar powinien być odebrany przez Nabywcę w ciągu 2 miesięcy od daty zrealizowania reklamacji.
   
 14. Po upływie tego terminu Alstor będzie uprawniony do likwidacji towaru bez konieczności wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.
   
 15. Procedura reklamacyjna nie obejmuje: instalacji sprzętu i oprogramowania oraz konserwacji.
   
 16. Gwarancja nie obejmuje towarów:
  • naturalnie zużywalnych, czyli materiałów eksploatacyjnych
  • z uszkodzonymi plombami Producenta
  • z nieczytelnymi numerami seryjnymi
  • niekompatybilności wynikających z wprowadzenia zmian technicznych, innowacji i norm po dacie sprzedaży
  • niewłaściwe użytkowanych, konserwowanych lub przechowywanych
  • uszkodzonych mechanicznie, elektrycznie, termicznie lub chemicznie
  • dostarczonych do Alstor bez należytego zabezpieczenia
 17. Alstor nie odpowiada za wszelkie przypadkowe, pośrednie, specjalne, jakiegokolwiek rodzaju szkody (włącznie z nieograniczonymi utratami zysku lub jakimikolwiek stratami finansowymi), które mogłyby powstać wskutek użycia lub niemożności użycia towaru. Wyłączona jest również jakakolwiek odpowiedzialność, która mogłaby wynikać z żądań osób trzecich.
 18. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej Alstor może obciążyć Nabywcę kosztami realizacji procesu reklamacji.
   
 19. Alstor ma prawo wyboru sposobu zrealizowania reklamacji.